HÅLLBARHET, KVALITET & MILJÖ

Kvalitet, erfarenhet, kunnande och miljötänk har stärkt vår verksamhet och gjort oss framgångsrika. Med starkt hållbarhetsfokus och egen rationell tillverkning ska kunden se oss som en långsiktig och miljövänlig leverantör.

Hållbarhet, miljö & kvalitet

Kvalitet, erfarenhet, kunnande och miljötänk har stärkt vår verksamhet och gjort oss framgångsrika. Med starkt hållbarhetsfokus och egen rationell tillverkning ska kunden se oss som en långsiktig och miljövänlig leverantör.


Hållbarhetsrapport

Som alla tillverkande företag sätter vi avtryck i miljön. Vi vill minimera det avtrycket genom väl genomtänkta materialval, hållbart energianvändande och en smart energiproduktion.  

Welands hållbarhetsarbete utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. De ger oss en tydlig riktning och vägledning framåt för att nå våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsrapporten visar hur vi konkret knyter an vårt arbete till de globala målen för att nå våra egna hållbarhetsmål. Här kan du även se status på och mer information om både genomförda och pågående hållbarhetsprojekt. Vill du läsa mer hittar du hela hållbarhetsrapporten längst ner på sidan.

För oss är lönsamhet och hållbarhet tätt sammankopplade med varandra. Vi ser hållbarhet som en av många viktiga investeringar för att driva långsiktig och lönsam tillväxt. Det ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla vår verksamhet.


Miljöpolicy

Produktion står i centrum på Weland AB och är för oss förenligt med ett bra miljötänk. Vi når ett effektivt miljöarbete genom att ständigt utveckla våra produktionsprocesser för ett bättre material- och energiutnyttjande. Weland AB ska sträva efter att minimera påverkan på miljön för en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska ge Weland AB marknadsmässiga och ekonomiska fördelar och kunden ska se oss som ett miljömässigt riktigt alternativ.

Grundpelare för miljöarbetet:

 • Hushålla med energi och naturresurser.
 • Restavfallen ska minimeras, källsorteras och i möjligaste mån återvinnas.
 • Klara eller överträffa miljökraven i lagar och förordningar samt följa övriga krav som vi berörs av.
 • Förebygga miljörisker.
 • Använda modern teknik.

Kvalitetspolicy

Weland AB är en unik industri. Hög investeringstakt, vilja att ständigt förbättras och utvecklas är viktigt för Weland. 
Vår styrka och konkurrenskraft är att tillfredsställa kunden genom att leverera produkter med rätt kvalité, i rätt tid och till rätt pris, för att ge oss och kunden bästa totalekonomi.

Grundpelare för kvalitetsarbetet:

 • Varje leverans ska utgöra en rekommendation för kommande affär.
 • Överenskomna leveranstider ska hållas.
 • Interna kvalitetsbristkostnader ska åtgärdas.
 • Basera åtgärder på fakta, på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv.
 • Vi ska uppfylla krav som ställs på oss.
 • Arbeta för en ständigt förbättrad kvalitet.

Dokumentation


HållbarhetsrapportMiljövarudeklaration (EPD)