Kvalitet och miljö

KVALITET & MILJÖ

Kvalitet, erfarenhet, kunnande och miljötänk har stärkt vår verksamhet och gjort oss framgångsrika. Med starkt hållbarhetsfokus och egen rationell tillverkning ska kunden se oss som en långsiktig och miljövänlig leverantör.

Kvalitet & miljö

Kvalitet, erfarenhet, kunnande och miljötänk har stärkt vår verksamhet och gjort oss framgångsrika. Med starkt hållbarhetsfokus och egen rationell tillverkning ska kunden se oss som en långsiktig och miljövänlig leverantör.


Weland står för svenskt, innovativt och hållbart. Vi utvecklar lösningar och produkter som vi vill ska leva länge – gärna över flera generationer. Hos oss kombinerar vi kunskap och mångårig erfarenhet med en yrkesstolthet som vi bär med oss i allt vi gör. Att all vår tillverkning sker i Sverige är en självklarhet för oss. Vi anser att svenska produkter och plåtbearbetning på svensk marknad både är ett bra miljöval och en garanti för hög kvalitet. Vår grundläggande hushållsprincip där vi använder resurser på ett effektivt vis och återvinner allt som är möjligt har vi med oss varje dag på jobbet. Den kombinerar vi med vårt offensiva framtids-tänk där vår investeringstakt i nya maskiner är hög och bidrar till en effektiv, innovativ och hållbar produktion över tid. Här kan du läsa mer om vårt arbete inom hållbarhet.


Kvalitetspolicy

Weland AB är en unik industri. Hög investeringstakt, vilja att ständigt förbättras och utvecklas är viktigt för Weland. 
Vår styrka och konkurrenskraft är att tillfredsställa kunden genom att leverera produkter med rätt kvalité, i rätt tid och till rätt pris, för att ge oss och kunden bästa totalekonomi.

Grundpelare för kvalitetsarbetet:

 • Varje leverans ska utgöra en rekommendation för kommande affär.
 • Överenskomna leveranstider ska hållas.
 • Interna kvalitetsbristkostnader ska åtgärdas.
 • Basera åtgärder på fakta, på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv.
 • Vi ska uppfylla krav som ställs på oss.
 • Arbeta för en ständigt förbättrad kvalitet.

Miljövarudeklaration (EPD)

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi EPD-certifierat våra varmförzinkade stålprodukter. Ett arbete som har genomförts av en oberoende tredjepart och där resultatet har mynnat ut i en miljövarudeklaration (EPD). Här har respektive produktgrupps totala avtryck på miljön sammanfattats vilket underlättar arbetet för byggsektorn som redan i projekteringsfasen kan lokalisera likvärdiga produkter, jämföra de med varandra och aktivt välja den som har lägst miljöpåverkan.

För det ställs allt högre hållbarhetskrav på byggbranschen och på oss som är leverantörer till den. Gröna fastigheter och smarta städer är en realitet som börjar ta form, och för byggsektorn är det viktigt att kunna visa vilken miljöpåverkan en byggnad har under sin livstid. Att vi EPD-certifierar våra produkter skapar transparens och hjälper våra kunder till att aktivt göra fler klimatsmarta val.

Vårt certifikat hittar du längst ner på sidan.
Kontakta gärna våra kunniga säljare för information om vikter på våra varmförzinkade produkter.

Vad är EPD?

En miljövarudeklaration för en byggprodukt beskriver produktens miljöpåverkan ur hela dess livscykel. Dessa indata används som underlag för en livscykelanalys (LCA) för byggnader. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet för miljövarudeklaration – environmental product declaration.


Miljöpolicy

Produktion står i centrum på Weland AB och är för oss förenligt med ett bra miljötänk. Vi når ett effektivt miljöarbete genom att ständigt utveckla våra produktionsprocesser för ett bättre material- och energiutnyttjande. Weland AB ska sträva efter att minimera påverkan på miljön för en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska ge Weland AB marknadsmässiga och ekonomiska fördelar och kunden ska se oss som ett miljömässigt riktigt alternativ.

Grundpelare för miljöarbetet:

 • Hushålla med energi och naturresurser.
 • Restavfallen ska minimeras, källsorteras och i möjligaste mån återvinnas.
 • Klara eller överträffa miljökraven i lagar och förordningar samt följa övriga krav som vi berörs av.
 • Förebygga miljörisker.
 • Använda modern teknik.

DokumentationMiljöpolicy


Miljövarudeklaration (EPD) Spiraltrappa JOS


Miljövarudeklaration (EPD) Varmförzinkade produkter


Miljövarudeklaration (EPD) viktlista