Kvalitet och miljö

KVALITET & MILJÖ

Kvalitet, erfarenhet, kunnande och miljötänk har stärkt vår verksamhet och gjort oss framgångsrika. Med egen rationell tillverkning ska kunden se oss som en långsiktig och miljövänlig leverantör.


Kvalitetspolicy

Weland AB är en unik industri. Hög investeringstakt, vilja att ständigt förbättras och utvecklas är viktigt för Weland.
Vår styrka och konkurrenskraft är att tillfredsställa kunden genom att leverera produkter med rätt kvalité, i rätt tid och till rätt pris, för att ge oss och kunden bästa totalekonomi.

Grundpelare för kvalitetsarbetet:

 • Varje leverans ska utgöra en rekommendation för kommande affär.
 • Överenskomna leveranstider ska hållas.
 • Interna kvalitetsbristkostnader ska åtgärdas.
 • Basera åtgärder på fakta, på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv.
 • Vi ska uppfylla krav som ställs på oss.
 • Arbeta för en ständigt förbättrad kvalitet.

Miljöpolicy

Produktion står i centrum på Weland AB och är för oss förenligt med ett bra miljötänk. Vi når ett effektivt miljöarbete genom att ständigt utveckla våra produktionsprocesser för ett bättre material- och energiutnyttjande. Weland AB ska sträva efter att minimera påverkan på miljön för en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska ge Weland AB marknadsmässiga och ekonomiska fördelar och kunden ska se oss som ett miljömässigt riktigt alternativ.

Grundpelare för miljöarbetet:

 • Hushålla med energi och naturresurser.
 • Restavfallen ska minimeras, källsorteras och i möjligaste mån återvinnas.
 • Klara eller överträffa miljökraven i lagar och förordningar samt följa övriga krav som vi berörs av.
 • Förebygga miljörisker.
 • Använda modern teknik.